Algemene

voorwaarden
Neem contact op

Algemene voorwaarden van:

 Jachthaven Kroeze
Eemweg 112
3755 LD Eemnes
Inschrijfnummer K.v.K.: 60057890

 

Toepasselijkheid, definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van huur en verhuur en/of koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten van T. Kroeze h.o.d.n. Jachthaven Kroeze, gevestigd te Eemnes, hierna te noemen “Jachthaven Kroeze”.
 2. De huurder respectievelijk de koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder ‘’aanbod’’ wordt verstaan: ieder aanbod van Jachthaven Kroeze, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “documenten” wordt verstaan: alle bij een boot behorende eigendomsbewijzen, certificaten, rapporten, verzekeringspapieren e.d.
 7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens Jachthaven Kroeze en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
 8. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel door Jachthaven Kroeze bij de uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken/benodigde – en in dit kader aan de wederpartij te leveren – materialen, onderdelen e.d. als los vanuit het assortiment te verkopen en leveren zaken, materialen, onderdelen e.d. en de te verhuren zaken.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

Aanbod

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Jachthaven Kroeze mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Jachthaven Kroeze niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Jachthaven Kroeze de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen en specificaties in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Jachthaven Kroeze zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Jachthaven Kroeze en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Jachthaven Kroeze geretourneerd.
 7. Jachthaven Kroeze mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Jachthaven Kroeze heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod.
  Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Jachthaven Kroeze schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Jachthaven Kroeze is pas gebonden aan:
        1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
        2. mondelinge afspraken;
        3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
         na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Jachthaven Kroeze – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

Vergoeding, prijzen, tarieven

 1. Tarieven voor ligplaatsen en winterstalling zijn afhankelijk van de afmetingen van de betreffende boot en worden op verzoek verstrekt. De tarieven staan ook vermeld op de website van Jachthaven Kroeze. 
 2. Tenzij partijen een vaste vergoeding voor werkzaamheden overeenkomen, berekent Jachthaven Kroeze de vergoeding voor te verrichten werkzaamheden op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Jachthaven Kroeze bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Jachthaven Kroeze een toeslag berekenen over het uurtarief.
 5. Jachthaven Kroeze mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Jachthaven Kroeze en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Jachthaven Kroeze (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, mag Jachthaven Kroeze de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 1. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Jachthaven Kroeze er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

Inschakeling derden

Als Jachthaven Kroeze dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Jachthaven Kroeze gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
  2. Jachthaven Kroeze op de overeengekomen data en tijden kan beschikken over/toegang heeft tot de boot/motor waarin/waaraan de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en deze in een zodanige staat zijn dat Jachthaven Kroeze deze werkzaamheden ongehinderd kan verrichten en voortzetten;
  3. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Jachthaven Kroeze hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 2. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie juist, volledig en authentiek is en vrijwaart Jachthaven Kroeze voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist, volledig of authentiek zijn van deze informatie.
 3. Het risico voor de zaken van de wederpartij die Jachthaven Kroeze in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft (waaronder eigendommen van de wederpartij die zich nog in een ter beschikking gestelde boot bevinden), blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij moet deze zaken zelf adequaat te verzekeren.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Jachthaven Kroeze de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Jachthaven Kroeze niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Jachthaven Kroeze niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Vertrouwelijke informatie

 

 1. Jachthaven Kroeze houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. Jachthaven Kroeze verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Jachthaven Kroeze neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Jachthaven Kroeze de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Jachthaven Kroeze als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

Risico van opslag informatie

Jachthaven Kroeze bewaart alle van de wederpartij ontvangen informatie gedurende de looptijd van de overeenkomst en slaat deze op zorgvuldige wijze en – indien aan de orde – met inachtneming van de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming op. Jachthaven Kroeze is echter nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van het verlies of tenietgaan van deze informatie, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Jachthaven Kroeze of het leidinggevend personeel op directieniveau. Tenzij partijen anders overeenkomen, bewaart de wederpartij altijd het origineel of een kopie/back-up van de aan Jachthaven Kroeze verstrekte informatie.

 

Levering, (op)leveringstermijnen

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Jachthaven Kroeze zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Jachthaven Kroeze mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van Jachthaven Kroeze verlaten of Jachthaven Kroeze aan hem heeft medegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Jachthaven Kroeze te bepalen wijze. Jachthaven Kroeze is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 5. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Jachthaven Kroeze voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 6. Indien Jachthaven Kroeze de bestelde/benodigde zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken op de wederpartij over op het moment dat deze op de (werk)locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk tot zijn beschikking staan.
 7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Jachthaven Kroeze de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Jachthaven Kroeze dan binnen een door Jachthaven Kroeze gestelde redelijke termijn na kennisgeving in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt de zaken alsnog af.
 8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Jachthaven Kroeze mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Jachthaven Kroeze en/of het recht van Jachthaven Kroeze alsnog nakoming te vorderen niet aan.

Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
  1. Jachthaven Kroeze niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
  2. Jachthaven Kroeze niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;

  heeft Jachthaven Kroeze recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

  1. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Jachthaven Kroeze de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
  2. Jachthaven Kroeze spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Jachthaven Kroeze de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
  3. Jachthaven Kroeze wijst de wederpartij wijzen onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
   1. verstrekte documenten;
   2. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
   3. gegeven aanwijzingen;
   4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken en hulpmiddelen;

  voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Jachthaven Kroeze en hij hiermee bekend is of kan zijn.

  1. Jachthaven Kroeze wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
  2. Jachthaven Kroeze informeert de wederpartij over de gevolgen voor de overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
   1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
   2. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Jachthaven Kroeze eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Jachthaven Kroeze in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.

  Inruil/aankoop van boten en/of motoren

   

  1. Indien partijen overeenkomen, dat de wederpartij bij aankoop van een boot of motor bij Jachthaven Kroeze een boot of motor inruilt, blijft de in te ruilen boot of motor voor rekening en risico van de wederpartij tot het moment van aflevering. Onder “het moment van aflevering” wordt verstaan: het moment waarop de in te ruilen boot of motor op het terrein van Jachthaven Kroeze aankomt.
  2. Tot het moment van aflevering is de wederpartij aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud, eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen boot of motor.
  3. Jachthaven Kroeze is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering – al dan niet door een vertraging in de door Jachthaven Kroeze bij benadering opgegeven levertijd van de aangekochte boot of motor – op een later tijdstip valt dan overeengekomen of verwacht.
   Partijen kunnen daarvoor een vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs hanteren.
  4. De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen boot of motor vrij is van rechten en aanspraken van derden, schadevrij is dan wel dat alleen sprake is van de tussen partijen overeengekomen schade, de boot of motor in deugdelijke en veilige staat verkeert en niet op enige wijze gemanipuleerd is (bijvoorbeeld wat betreft de draaiurenstand).
  5. De wederpartij verstrekt Jachthaven Kroeze alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen boot of motor, waarvan hij weet/redelijkerwijs kan weten dat deze van belang is voor Jachthaven Kroeze.
  6. De wederpartij overhandigt alle bij de in te ruilen boot of motor behorende documenten en overige toebehoren aan Jachthaven Kroeze.

  Meer- en minderwerk

  1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht.
  2. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Jachthaven Kroeze en de wederpartij overeengekomen. Jachthaven Kroeze is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
  3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij:
   1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
   2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden/aantallen.
  4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

  Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

  1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Jachthaven Kroeze de wederpartij hierover.
  2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
  3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
    1. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan Jachthaven Kroeze retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
    2. Jachthaven Kroeze geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
    3. de boot/motor al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik is genomen.
  1. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het de boot/motor, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Jachthaven Kroeze voltooide werk.
  2. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Jachthaven Kroeze herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze onderhoudstermijn.
  3. Indien de wederpartij na de oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

  Ligplaatsverhuur

  1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Jachthaven Kroeze en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van ligplaatsen voor boten of het anderszins door Jachthaven Kroeze tijdelijk ter beschikking stellen van accommodaties aan de wederpartij. 

  Indien een bepaling in dit artikel afwijkt van of in strijd zijn met de overige bepalingen uit de voorwaarden prevaleert het bepaalde in dit artikel.

  1. Jachthaven Kroeze mag de wederpartij vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij verlangen. 
  2. De huurovereenkomst voor een ligplaats wordt aangegaan voor een periode van één jaar en wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende jaar, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.
  3. De huurovereenkomst wordt na afloop van een periode geacht stilzwijgend en onder dezelfde voorwaarden – behoudens het in het volgende lid van dit artikel gestelde – en voor dezelfde periode te zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de overeenkomst schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd.
  4. Jachthaven Kroeze kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de wederpartij het recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog de huurovereenkomst op te zeggen. Dit laatste geldt niet, indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding van een lastenverzwaring aan de zijde van Jachthaven Kroeze als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de wederpartij betreffen. Het geldt evenmin indien de huursom wordt gewijzigd binnen het kader van een door de overheid vastgestelde prijsbeschikking.
  5. Jachthaven Kroeze stelt de ligplaats op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan de wederpartij ter beschikking.
  6. Jachthaven Kroeze houdt behoorlijk toezicht op de goede gang van zaken op het haventerrein en de boten.
  7. Wanneer gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in het geding kan komen, mag Jachthaven Kroeze op kosten van de wederpartij de noodzakelijke maatregelen nemen ter afwending van deze dreigingen.
  8. De wederpartij is verplicht de ligplaats naar behoren te gebruiken en de ligplaats in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.
  9. Het is de wederpartij niet toegestaan: 
  1. de ligplaats geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven;
  2. de boot als permanente woning te gebruiken en/of het adres van Jachthaven Kroeze als zijn woonadres te gebruiken;
  3. de boot, zonder toestemming van Jachthaven Kroeze, voor korte of lange termijn aan derden te verhuren of ter beschikking te stellen;
  4. zonder toestemming van Jachthaven Kroeze derden toegang te verschaffen tot het terrein van Jachthaven Kroeze of de boot.
  1. Op de steiger zijn geen huisdieren toegestaan, deze moeten aan boord blijven en mogen slechts aangelijnd of gekooid de boot verlaten.
  2. Werkzaamheden die niet tot het dagelijks onderhoud van de boot behoren, mogen niet zonder toestemming van Jachthaven Kroeze op het haventerrein uitgevoerd worden. 
  3. De wederpartij onthoudt zich van commerciële activiteiten met of met betrekking tot de afgemeerde boot. Hieronder wordt ook het te koop aanbieden van de boot begrepen.
  4. Jachthaven Kroeze mag de boot van de wederpartij die in verzuim is de huurprijs voor de ligplaats aan Jachthaven Kroeze te voldoen onder zich houden, totdat de wederpartij het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.
  5. Indien de wederpartij, na door Jachthaven Kroeze bij aangetekend schrijven tot betaling te zijn aangemaand, zes maanden na datum van dat aangetekend schrijven de huurprijs nog steeds niet heeft voldaan en de periode waarop de huurprijs betrekking heeft inmiddels is verstreken, wordt hij geacht afstand van het boot te hebben gedaan en mag Jachthaven Kroeze het boot van de in verzuim zijnde wederpartij (laten) verkopen. Jachthaven Kroeze mag uit de opbrengst van de verkoop zijn volledige vordering op de wederpartij verhalen. Jachthaven Kroeze zal het eventuele positieve verschil tussen de opbrengst en het door de wederpartij aan Jachthaven Kroeze verschuldigde bedrag, indien mogelijk, binnen acht dagen na ontvangst van de opbrengst aan de wederpartij overmaken.
  6. Dit recht van verkoop kan Jachthaven Kroeze pas uitoefenen, nadat hij na afloop van voornoemde periode van zes maanden de wederpartij bij deurwaardersexploot wederom heeft aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te voldoen en de wederpartij niet aan dit verzoek voldoet.
  7. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken aan de ligplaats en de haveninstallaties zijn voor rekening van Jachthaven Kroeze. Indien zich gebreken voordoen, moet de wederpartij hiervan direct melding doen aan Jachthaven Kroeze en diens instructies zoveel mogelijk opvolgen.
  8. Op de verhuur van ligplaatsen is het door Jachthaven Kroeze aan de wederpartij ter hand gestelde Havenreglement van Jachthaven Kroeze van toepassing. De in deze voorwaarden opgenomen bepalingen gelden voor zover daar in het Havenreglement niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

  Huur en verhuur van boten 

  1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Jachthaven Kroeze en de wederpartij gesloten overeenkomst met betrekking tot de verhuur van boten of het anderszins door Jachthaven Kroeze tijdelijk ter beschikking stellen van roerende zaken aan de wederpartij.
  2. Jachthaven Kroeze mag een waarborgsom vaststellen die de wederpartij vóór ingang van de huurperiode aan Jachthaven Kroeze moet voldoen.
  3. Jachthaven Kroeze mag de wederpartij vragen zich te legitimeren en/of een kopie van het legitimatiebewijs van de wederpartij verlangen. De wederpartij moet minimaal 21 jaar oud zijn. 
  4. De wederpartij zorgt ervoor dat:
   1. hij de boot bij ophalen of ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. controleert. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. meldt hij op dat moment direct aan Jachthaven Kroeze. Bij gebreke daarvan wordt de boot geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn meegegeven of afgeleverd; 
   2. hij de boot conform de eventuele instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. van Jachthaven Kroeze gebruikt of zelf over voldoende kennis en ervaring beschikt om de boot op de juiste wijze te gebruiken;
   3. de boot gedurende de huurperiode in goede staat blijft. De wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en meldt deze direct na ontstaan aan Jachthaven Kroeze onder opgaaf van alle bijzonderheden. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Jachthaven Kroeze of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van Jachthaven Kroeze;
   4. hij Jachthaven Kroeze direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op de boot of gegronde vrees hiervoor. De wederpartij informeert de beslaglegger direct dat de boot eigendom is van Jachthaven Kroeze;
   5. hij de boot na afloop van de huurperiode in de staat waarin deze zich bij ontvangst bevond aan Jachthaven Kroeze retourneert. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van de boot en noodzakelijke kosten voor reiniging en reparatie zijn voor rekening van de wederpartij.
  5. Jachthaven Kroeze inspecteert de boot direct na retournering. De wederpartij mag bij deze inspectie aanwezig zijn.
  6. De wederpartij is over de gehele overeengekomen huurperiode de huurprijs verschuldigd.
   De huurperiode gaat in op het moment dat de boot voor afhalen gereed ligt.
   De huurperiode eindigt op het moment dat de boot inclusief alle bijbehorende onderdelen en toebehoren door Jachthaven Kroeze retour is ontvangen. Te laat ophalen of eerder retourneren van de boot door de wederpartij heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode.
  7. De huurperiode wordt verlengd met iedere aan de wederpartij toe te rekenen vertraging in de teruggave van de boot. Deze omvat ook de tijd die gemoeid is met reparaties, reiniging e.d. van de boot als gevolg van nalatigheid van de wederpartij. Jachthaven Kroeze kan dan van de wederpartij betaling verlangen van de over de verlenging verschuldigde huurprijs en vergoeding van alle door de vertraging geleden schade.
  8. Indien de wederpartij de boot – om welke reden dan ook – niet aan Jachthaven Kroeze retourneert, moet hij alle hierdoor geleden schade van Jachthaven Kroeze vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van de boot en de gederfde winst.
  9. Jachthaven Kroeze mag alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.
  10. De boot blijft altijd eigendom van Jachthaven Kroeze. De wederpartij mag de boot niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven of wijzigingen op of aan de boot aanbrengen. De wederpartij voorkomt dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over de boot bevoegd is.

  Stallingvoorwaarden

  1. De boot die ter stalling aangeboden wordt, moet afgeleverd worden op het terrein of aan de steiger   van Jachthaven Kroeze. Indien mogelijk moeten boten op of met een passende boottrailer aangeleverd worden. Jachthaven Kroeze zorgt voor het stallen. 
  2. Indien de wederpartij de boot uit de stalling wil halen of naar de stalling wil brengen, meldt hij dit ten minste 48 uur van tevoren aan Jachthaven Kroeze met vermelding van zijn naam.
  3. De boot wordt door Jachthaven Kroeze nooit afgegeven aan derden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wederpartij of diens gemachtigde moet zich bij het ophalen van de boot kunnen legitimeren. 
  4. De wederpartij mag de boot niet zonder toezicht van Jachthaven Kroeze in of uit de stallingruimte plaatsen of verplaatsen binnen de stallingruimte. 
  5. De wederpartij mag de stallingplaats niet – al dan niet tegen vergoeding – geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze aan derden in gebruik geven.
  6. Het is de wederpartij tijdens de stalling verboden om – buiten hetgeen in de tot de boot behorende tanks en reservoirs aanwezig is – gasflessen, olie of benzine of andere gevaarlijke – met name vluchtige en/of brandbare en/of milieu onvriendelijke stoffen of zaken – dan wel stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn, in, op of aan de gestalde boot aanwezig te hebben. Voor eventuele schade die voortvloeit uit het aanwezig zijn van deze zaken of stoffen – inclusief die in de tot de boot behorende tanks en reservoirs – is de wederpartij aansprakelijk. Dit geldt ook voor water- en/of bodemverontreiniging als gevolg van uit de boot lekkende olie en dergelijke. De wederpartij geeft Jachthaven Kroeze of diens gemachtigde toegang tot de gestalde boot om nakoming van de hiervoor bedoelde veiligheidsvoorschriften te kunnen controleren.
  7. Eventuele brandstoftanks van de boot moeten op het moment dat de boot in de stalling wordt geplaatst zodanig gevuld zijn dat zij geen explosiegevaar met zich meebrengen. 
  8. Het is de wederpartij tijdens de stalling verboden om accu’s en/of elektrische apparaten die zich in of bij de boot bevinden aan te sluiten op het lichtnet. Bij geconstateerde overtreding van dit verbod mag Jachthaven Kroeze de aansluitkabel verwijderen. Jachthaven Kroeze is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door het verwijderen van de aansluitkabel ontstaat. 
  9. Het is de wederpartij zonder toestemming van Jachthaven Kroeze niet toegestaan zelf, of derden in zijn opdracht, werkzaamheden aan de boot uit te (laten) voeren tijdens de periode dat de boot bij Jachthaven Kroeze gestald is.
  10. Het is verboden om in de stallingsruimte te roken, open vuur te maken, gebruik te maken van las-, snij-, slijp- of andere apparaten die vonken of vlammen kunnen verspreiden of anderszins activiteiten te ontplooien die gevaar op kunnen leveren. 
  11. De wederpartij moet de ter stalling aangeboden boot en toebehoren WA en Casco verzekeren en gedurende de stallingperiode verzekerd houden.
  12. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hemzelf, zijn gezinsleden, personeelsleden en/of gasten. 
  13. Boten die op verzoek van wederpartij buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de wederpartij. 
  14. Het is de wederpartij verboden zich zonder toestemming van Jachthaven Kroeze op diens terrein of in de stallingruimte te bevinden.
  15. Betreden van de stallingruimte of het terrein geschiedt op eigen risico. 

  Klachten

  1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Jachthaven Kroeze. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
  2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Jachthaven Kroeze. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
  3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door Jachthaven Kroeze gestelde (garantie)termijn na oplevering – schriftelijk aan Jachthaven Kroeze. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden.
   Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
  4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
  5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
  6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
  7. De wederpartij stelt Jachthaven Kroeze in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Jachthaven Kroeze de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
  8. Retourzending vindt plaats op een door Jachthaven Kroeze te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
  9. Geen klachten zijn mogelijk over:
     1. in de branche geaccepteerde geringe afwijkingen wat betreft opgegeven capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen e.d.;
     2. gebreken of defecten die geheel/gedeeltelijk het gevolg zijn van normale slijtage;
     3. zaken die na ontvangst door de wederpartij zijn van aard en/of samenstelling zijn veranderd of anderszins zijn gewijzigd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

  Garanties

  1. Jachthaven Kroeze voert de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en diensten naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
  2. Jachthaven Kroeze staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
  3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Jachthaven Kroeze zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde of benodigde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Jachthaven Kroeze informeert de wederpartij hierover.
  4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Jachthaven Kroeze alleen dat de zaken hiervoor geschikt, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
  5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
  6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
  7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Jachthaven Kroeze – naar zijn keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
  8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Jachthaven Kroeze. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

  Aansprakelijkheid

  1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Jachthaven Kroeze gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Jachthaven Kroeze geen enkele aansprakelijkheid.
  2. Jachthaven Kroeze is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Jachthaven Kroeze voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
  4. Indien Jachthaven Kroeze aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Jachthaven Kroeze gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
  5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Jachthaven Kroeze hiervoor aanspreken.
  6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
  7. Indien Jachthaven Kroeze zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten, is hij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
  8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking/installatie beschikbaar stelt, is Jachthaven Kroeze verantwoordelijk voor een correcte verwerking/installatie, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
  9. Jachthaven Kroeze is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
  10. Jachthaven Kroeze is niet aansprakelijk voor schade aan de boot die ontstaat tijdens door hem uitgevoerde hijs-, takel- of andere werkzaamheden en die het gevolg is van de staat waarin de boot zich ten tijde van de uitvoering van deze werkzaamheden bevind.  
  11. Jachthaven Kroeze is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
   1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of in strijd met de door/namens Jachthaven Kroeze verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
   2. ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige/onjuiste installatie van de geleverde zaken door/namens de wederpartij;
   3. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens de wederpartij aan Jachthaven Kroeze verstrekte/voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
   4. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
   5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Jachthaven Kroeze adviseerde en/of gebruikelijk is;
   6. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, bliksem, overstromingen e.d.;
   7. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie) werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Jachthaven Kroeze.
  12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Jachthaven Kroeze uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden.
  13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Jachthaven Kroeze of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Jachthaven Kroeze de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

  Betaling

  1. Jachthaven Kroeze mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
  2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
  3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Jachthaven Kroeze een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
  4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
  5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Jachthaven Kroeze bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
  6. Jachthaven Kroeze geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
      1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
      2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
      3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
      4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
      5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

  1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Jachthaven Kroeze de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
  2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Jachthaven Kroeze de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Jachthaven Kroeze eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
  3. Ontvangen betalingen brengt Jachthaven Kroeze eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
  4. De wederpartij mag de vorderingen van Jachthaven Kroeze niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Jachthaven Kroeze heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Jachthaven Kroeze totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
  2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
  3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
  4. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
  5. De wederpartij informeert Jachthaven Kroeze direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
  6. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Jachthaven Kroeze.
  7. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Jachthaven Kroeze diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
  8. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Jachthaven Kroeze een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Jachthaven Kroeze en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Jachthaven Kroeze op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

  Retentierecht

        1. Jachthaven Kroeze mag de teruggave van de boot/motor van de wederpartij, die hij ter stalling of voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
   1. de kosten van (eerdere) werkzaamheden of de stallingskosten niet (volledig) heeft voldaan;
   2. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Jachthaven Kroeze niet (volledig) heeft voldaan.
    1. Jachthaven Kroeze is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

  Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

  1. Jachthaven Kroeze mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
  1. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

  Overmacht

  1. Bij overmacht van de wederpartij of Jachthaven Kroeze, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
  2. Onder overmacht van Jachthaven Kroeze wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Jachthaven Kroeze, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
  3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Jachthaven Kroeze: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Jachthaven Kroeze of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
  4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Jachthaven Kroeze tot aan dat moment nakomen.

  Annulering, opschorting

  1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Jachthaven Kroeze van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Jachthaven Kroeze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
  2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Jachthaven Kroeze de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
  3. De wederpartij vrijwaart Jachthaven Kroeze voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
  4. Jachthaven Kroeze mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
  5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Jachthaven Kroeze deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Jachthaven Kroeze zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
  6. Kosten die voor Jachthaven Kroeze voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/ werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Jachthaven Kroeze de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Jachthaven Kroeze, maar Jachthaven Kroeze behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
  3. Ongeacht de keuze van Jachthaven Kroeze, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Jachthaven Kroeze.
  4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Jachthaven Kroeze er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

   

  Datum: 2 april 2019